Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Conectum Finanse.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza partnerami serwisu (w zakresie kredytów lub pożyczek) i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z obowiązującymi od 25.05. 2018r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Conectum Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stary Miastków(Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny, adres korespondencyjny ul. Przasnyska 6B, Kl.A.,, 01-756 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000584632, NIP: 8262192849, REGON: 362939774, kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Zarządzanie plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Regulamin serwisu conectum.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Conectum Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000584632 , posługującą się numerami NIP 826-219-28-49 i REGON 362939774 zwaną dalej Conectum Finanse z wykorzystaniem serwisu internetowego https://conectum.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
  3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
  5. zasady odpowiedzialności, prawa i obowiązki stron Umowy,
  6. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Rozdział II

Definicje i specyfikacja techniczna

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  3. Prawo telekomunikacyjne – ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 852 ze zm.),
  4. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.),
  6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  7. Operator – usługodawcę: Conectum Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Miastków 58. 08-420 Miastków Kościelny (adres do korespondencji: Conectum Finanse Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000584632 , posługującą się numerami NIP 826-219-28-49 i REGON 362939774,
  8. Serwis – system stron internetowych Operatora pod adresem sieciowym https://conectum.pl przeznaczony do świadczenia Usług oraz do prezentowania informacji handlowych Operatora,
  9. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zapytania o produkt finansowy,
  10. Usługobiorca – korzystającą z Usług Operatora osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła prośbę o kontakt,
  11. Konsument – Usługobiorcę jako osobę fizyczną korzystającą z Usług w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej przez tę osobę.
  12. Umowa – umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą na odległość przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  13. Usługi – usługi świadczone przez Operatora na podstawie niniejszego Regulamin, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  14. Zapytanie – zapytanie o produkt finansowy składane przez Usługobiorcę poprzez formularz udostępniany w Serwisie, a następnie przekazywane przez Operatora do Partnerów,
  15. Partner – instytucję finansową sprzedającą produkty finansowe lub pośredniczącą w sprzedaży produktów finansowych, z którą Operator zawarł umowę o współpracy
  16. System – system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  17. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  18. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  19. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 4

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane są po stronie Usługobiorcy następujące środki techniczne:
  1. komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet,
  2. dowolna przeglądarka internetowa kompatybilna co najmniej ze standardami HTML 4 oraz CSS 2.0 z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies), umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu,
  3. program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP.
 2. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich dla nich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

Rozdział III

Zakres i ceny świadczonych Usług oraz płatności

§ 5

 1. W oparciu o niniejszy Regulamin Operator świadczy Usługi portalu internetowego o tematyce związanej z produktami finansowymi i prawnymi w zakresie tzw. oddłużania, czyli wychodzenia z zadłużeń polegające na:
  1. obsłudze prawnej w zakresie oddłużania, w tym pism procesowych, sprzeciwów od nakazu zapłaty, bądź zarzutów;
  2. udostępnianiu informacji o dostępnych u Partnerów produktach finansowych – szczegółowy zakres tej usługi oraz warunki jej świadczenia regulowane są odrębnymi umowami;
  3. udostępnieniu Usługobiorcom formularza Zapytania o usługę, którego wypełnienie i wysłanie do Systemu skutkuje przesłaniem Zapytania do wybranych lub do wszystkich Partnerów Operatora.
 2. Zakres funkcjonalny Usług może ulegać modyfikacjom w związku z ich rozwojem. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§ 6

Operator w ramach świadczonych Usług objętych Regulaminem nie jest pożyczkodawcą i kredytodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ponadto nie prowadzi za pomocą Serwisu usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

Umowy

§ 8

 1. Zawarcie Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Usługobiorcę formularza Zapytania o produkt finansowy wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień. W zakresie obsługi prawnej oddłużeniowej umowa wysyłana jest elektronicznie a jej akceptację uznaje się za zawarcie umowy. Zawarcie Umowy w ten sposób nie wymaga konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Z chwilą zawarcia Umowy niniejszy Regulamin staję się integralną częścią tak zawartej Umowy. Poprzez zawarcie Umowy Usługobiorca będący Konsumentem żąda aby Operator rozpoczął wykonywanie Usługi objętej Umową i wyraża zgodę na jej wykonanie, w tym na dostarczenie treści cyfrowych, przed upływem terminu przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w takim przypadku, po wykonaniu Usługi, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Umowa zostanie wykonana w części przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od Umowy.
 2. × Równocześnie uiszczając opłatę Klient wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi, a to oznacza min.: podjęcie działań jednego ze specjalistów Conectum w terminie od 48h do 72h od zaksięgowania przelewu lub otrzymania potwierdzenia płatności oraz rezygnuje z 14. dniowego okresu odstąpienia od umowy.

 

Rozdział V

Ogólne warunki świadczenia i korzystania z Usług Serwisu

§ 9

 1. Operator świadczy Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Serwis jest dostępny przez całą na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych konserwacji.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Operator ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.

§ 10

 1. Użytkownik zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 3. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do:
  1. nie publikowania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osób trzecich,
  2. nie podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  3. nie wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób naruszający uzasadniony interes Operatora lub prawa osób trzecich.

Rozdział VI

Szczegółowe warunki składania Zapytań o produkty finansowe i usługę prawną w zakresie oddłużania

§ 11

 1. W celu prawidłowego złożenia Zapytania o produkt finansowy Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól informacyjnych formularza Zapytania.
 2. Wysyłając wypełniony formularz Zapytania Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o:
  1. zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień,
  2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Usługobiorcy w celu zawarcia i wykonania Umowy,
  3. o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Operatora danych osobowych Usługobiorcy do Partnerów oferujących produkty finansowe odpowiadające zapotrzebowaniu Usługobiorcy w celu przedstawienia Usługobiorcy oferty produktów finansowych.

§ 12

 1. Usługobiorca kształtuje treść pól formularza zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedlającym rzeczywisty zamiar rozeznania się w produktach finansowych lub zakupu jednego z takich produktów.
 2. Usługobiorca będący Konsumentem wyraża Operatorowi zgodę na wykonanie Usługi objętej Umową przed upływem terminu przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zaznaczając w tym celu odpowiedni kwadrat w formularzu Zapytania. W przypadku, gdy Konsument nie wyrazi stosownej zgody Operator przystąpi do wykonania Usługi dopiero po upływie terminu prawa odstąpienia Konsumenta od Umowy.
 3. Usługobiorca przesyłając do Systemu wypełniony formularz Zapytania oświadcza, że treści przedstawione w formularzu Zapytania są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a nadto, że podane w formularzu dane osobowe należą do Usługobiorcy.

§ 13

 1. Operator, po zweryfikowaniu rzetelności i poprawności danych podanych przez Usługobiorcę w formularzu Zapytania i otrzymaniu zapłaty za usługę, skieruje Zapytanie do Partnerów Operatora oferujących produkty finansowe zgodne z zainteresowaniem Usługobiorcy wyrażonym w Zapytaniu.
 2. Usługobiorca zostanie poinformowany przez Operatora za pomocą poczty elektronicznej o dacie przekazania Zapytania wraz z wykazem Partnerów, którym Zapytanie oraz dane osobowe Usługobiorcy zostały przekazane.
 3. Z chwilą przekazania Zapytania do Partnerów usługę Operatora uznaje się za wykonaną.

Rozdział VII

Odpowiedzialność

§ 14

 1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych mogących powstać pomiędzy Usługobiorcą a Partnerem, do którego Operator przekazał Zapytanie Usługobiorcy.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności Operatora nie ograniczają odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Operatora umyślnie, nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Operatora wobec Konsumenta za szkody na osobie.

§ 15

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych będących poza wpływem Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Usługobiorcy oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy lub Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawartych przez Usługobiorcę umów z Partnerami Operatora, w tym za skutki nie wykonania lub wadliwego wykonania takiej umowy przez którąkolwiek z jej stron.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 17

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Operatora do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym za działania osób trzecich korzystających z Serwisu lub Usług z upoważnienia Usługobiorcy lub na jego zlecenie.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie podczas zamawiania Usług niekompletnych albo nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.

§ 18

Usługobiorca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności wobec Operatora za skutki swoich działań lub ich zaniechania, jeżeli przepisy prawa z mocy ustawy wyłączają odpowiedzialność Konsumenta w danym zakresie

§ 19

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba, że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

Rozdział VIII

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 20

 1. Usługobiorcy mają prawo wnosić reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora wskazany w § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora publikowany w Serwisie w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy, jego adres do doręczeń i adres poczty elektronicznej, oznaczenie reklamowanej usługi pozwalające na jej identyfikację oraz okresu jej wykonania, wskazanie przyczyn reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację oraz określenie żądań Usługobiorcy w związku z reklamowaną usługą.
 4. Reklamacje Operator rozpatruje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Operator może zwrócić się do Usługobiorcy o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany przez Operatora listownie lub pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Operator w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Operatora.

Rozdział IX

Ochrona danych osobowych osób fizycznych

§ 21

Operator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili zawarcia Umowy. Zasady ochrony przez Operatora prywatności Użytkowników określa Klauzula ochrony prywatności publikowana w Serwisie.

§ 22

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi odbywa się na podstawie i w rozumieniu ustawy z o ochronie danych osobowych oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną także na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Usługobiorcę niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres tych danych określa Operator.
 3. W celu realizacji Umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Operator może przetwarzać inne, niż określone w ust. 2, dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Po wykonaniu Umowy Operator nie będzie przetwarzał danych osobowych Usługobiorcy, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.

§ 24

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Operator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania przepisów prawa i chroniących dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, a także przed ich ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem.
 3. Operator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: banki, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będącej dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych

§ 24

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Zamawiającego komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z wykonywaniem Umów.
 2. Operator nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
 3. Operator jest zobowiązany do otrzymania zgody Usługobiorcy na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym także informacji o charakterze ciągłym (np. newsletter), na podany adres elektroniczny Usługobiorcy. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy zakupie Usług lub w terminie późniejszym i udostępnił Operatorowi w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Operatora i cofnąć wyrażoną uprzednio stosowną zgodę.

Rozdział X

Prawa własności intelektualnej

§ 25

 1. Operator informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra i materiały chronione prawem autorskim. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści przysługują Operatorowi.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanej ważnymi przyczynami. Za ważne przyczyny uznaje się przede wszystkim wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w Systemie Operatora oraz zmiany w ofercie Operatora.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Operator powiadamia wszystkich Usługobiorców o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.
 3. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą rozpoczęcia obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dniu ich zawarcia.
 4. Operator publikuje w Serwisie archiwalne wersje Regulaminu.

§ 27

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz:
  • – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • – ustawy Prawo telekomunikacyjne
  • – ustawy o ochronie danych osobowych,
  • – ustawy o prawach konsumenta.

§ 28

Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Operatora, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U.1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

§ 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04. listopada 2015 roku, aktualizacja 25.05.2018r. w związku z Rozporządzeniem Unii Europejskiej.

Oddłużanie chwilówek i kredytów: prawdopodobnie najlepsza oferta oddłużania na rynku | Pożyczki bez BIK | Pożyczki przez Internet | Kredyty | Oddłużanie chwilówek kredytów | Pożyczki pod zastaw | Pożyczki pozabankowe