Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – np. e-Sąd 2024

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 2023, E-Sąd, Lublin VI Wydział Cywilny
Termin nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dla wielu Polaków staje się bardzo powszechny, bo w końcu ponad 2 mln obywateli ma problem z zadłużeniem. Pojęcie nakaz zapłaty wywodzi się z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zgodnie z art. 498 § 1 k.p.c. nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli Powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Popularnym miejscem, do którego trafiają sprawy sądowe w postępowaniu upominawczym jest E-Sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Rola postępowań przyspieszonych w praktyce postępowania cywilnego jest niezwykle istotna. Świadczy o tym nie tylko liczba spraw rozpoznawanych w poszczególnych postępowaniach przy-spieszonych, ale także liczba spraw, które zakończyły się właśnie na tym etapie procedowania. Przykładem efektywności tych postępowań jest (elektroniczne postępowanie upominawcze, w którym sprzeciwy wnoszone są jedynie od kilku procent wydanych nakazów zapłaty). Efektywna konstrukcja tego postępowania jest wynikiem powiązania „zwykłego” postępowania upominawczego z osiągnięciami i możliwościami informatyzacji sądownictwa.


Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
to orzeczenie sądowe, wydane na podstawie pozwu złożonego przez powoda poprzez portal www.e-sad.gov.pl.Nakaz zapłaty, zgodnie zart. 498 w zw. z art. 505 28 k.p.c., wydaje się, jeżeli powód dochodzi w pozwie roszczenia pieniężnego, zatem w każdej sprawie o zapłatę określonej sumy pieniężnej dopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty, bez względu na wysokość roszczenia i tytuł prawny będący jego podstawą (np. umowa o dzieło, niezapłacone faktury VAT, niezapłacone rachunki, odszkodowanie). Z punktu widzenia pozwanego elektroniczne postępowanie upominawcze nie różni się od zwykłego postępowania upominawczego. W obu przypadkach sąd wydaje orzeczenie (nakaz zapłaty) opierając się na materiale przedstawionym (opisanym) przez powoda.

Jak sąd powiadamia o wydanym nakazie zapłaty? Po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym E-Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty w formie papierowej, pocztą tradycyjną (listem poleconym) wraz z pouczeniem m.in. o sposobie wniesienia sprzeciwu–środka prawnego służącemu podważeniu skuteczności wydanego nakazu zapłaty.

Jak pozwany może kontaktować się z E-Sądem? Tradycyjnie papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu założonego na stronie E-Sądu.

WAŻNE: Dopóki pozwany nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej, będzie komunikował się z e-Sądem w formie tradycyjnej. Skuteczne wniesienie pisma przez pozwanego w formie elektronicznej,poprzez konto użytkownika,będzie decydowało o tym, że od tej pory jest to jedyna dopuszczalna forma kontaktu pozwanego z e-Sądem.Z momentem wyboru formy elektronicznej komunikacji z e-Sądem wszelkie postanowienia i zarządzenia wydawane w toku postępowania będą uznane za doręczone z chwilą zalogowania się przez użytkownika na jego koncie w e-Sądzie.Po zalogowaniu się na ekranie komputera pojawia się komunikat,że nastąpiło doręczenie i następuje automatyczne przekierowanie do zakładki „Moje doręczenia”. O oczekujących na doręczenie na koncie pozwanego orzeczeniach jest on informowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Podsumowanie.

Aby poprawnie zająć się tematyką Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a konkretnie sprzeciwem od nakazu zapłaty należy nie tylko mieć specjalistyczną wiedzę, ale również czasem skorzystać z pomocy specjalistów. Możliwość taką daje Conectum Finanse – tutaj: Sprzeciw od nakazu zapłaty lub tutaj: Nakaz zapłaty informacje.

Zapisz

Zapisz

Oddłużanie chwilówek i kredytów