Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO od dnia 25. maja 2018r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Conectum Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny (zwana dalej: „Conectum” lub „Spółka”) przetwarza informacje w związku z rejestracją na stronie internetowej www.conectum.pl (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&%20from=EN

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Conectum Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stary Miastków(Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny, adres korespondencyjny ul. Przasnyska 6B, Kl.A.,, 01-756 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000584632, NIP: 8262192849, REGON: 362939774, kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przasnyska 6B, 01 – 756 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@conectum.pl.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przasnyska 6B, Kl. A., 01-756 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@conectum.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią i/lub do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę oraz wykonanie umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, polegają na oferowaniu klientom usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Takie usługi dostarczają również klientom Conectum informacji na temat sposobów wychodzenia z zadłużenia oraz pozwalają w ten sposób poszerzać wiedzę dotycząca rynku finansowego. Spółka udostępnia także dane ułatwiające kontaktowanie inwestorów oraz pośredników kredytowych z klientami Spółki. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Conectum, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.

Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Conectum można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.conectum.pl/dane-i-prywatnosc/.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowych usług oddłużania zarówno w formie prawnej jak i finansowej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, jak również w celach statystycznych.

Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych przez Conectum można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.conectum.pl/dane-i-prywatnosc/.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane ze źródeł rejestracji w tym z Internetu dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Conectum można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.conectum.pl/dane-i-prywatnosc/.

 1. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka prowadząca działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

8.1.     działalności finansowej i oddłużeniowej,

8.2.     działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,

8.3.     działalności związanej z pożyczkami i kredytami,

8.4.     działalności prawnej w zakresie finansów,

8.5.     działalności upadłości konsumentów i firm.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przez Conectum przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki i/lub do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

11.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

11.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

11.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

11.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

11.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

11.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Conectum Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.conectum.pl/dane-i-prywatnosc/.

 1. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

12.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@conectum.pl,

12.2.     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przasnyska 6B, Kl. A, 01-756 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze względu na rejestrację na stronie internetowej www.conectum.pl oraz stron powiązanych tj. m. in. www.eliteo.com.pl , www.actius.pl .
 2. Conectum może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem dobrania najlepszych usług do Pani/Pana sytuacji finansowej.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Ważne! Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na następującą klauzulę zgody:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Conectum Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny w celach informacyjnych, marketingowych oraz realizacji ewentualnej umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się realizacją ewentualnej umowy. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub do czasu zrealizowania ewentualnej umowy. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@conectum.pl

 

 

Oddłużanie chwilówek i kredytów